Retourbeleid


1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de koop zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Strips bekend gemaakte vertegenwoordiger.


2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken, openenen of gebruiken. Indien hij van zijn retourrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan Strips retourneren, conform de door de Strips verstrekte duidelijke instructies.


3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn retourrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een mail te sturen aan: [email protected]. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen naar: Strips Wax Industry, Lijnbaansgracht 27, 1015 GP, Amsterdam. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, of de verpakking toch is geopend, is de koop een feit en worden retouren niet door Strips geaccepteerd.

.